Newsletter
X

NIE MA TEGO, CZEGO SZUKASZ?
Zapisz się na NEWSLETTER

1-2 razy w tygodniu będziemy powiadamiać Cię o nowych tytułach

Zapisz się i odbierz kupon z rabatem 8%


Wyszukaj autora

Tytuł tygodnia

Rodzice w akcji Rodzice w akcji
17,90 zł 19,95 zł

Regulamin

1. DEFINICJE
2. POSTANOWIENIE OGÓLNE
3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
5. PŁATNOŚĆ
6. DOSTAWA - POBIERANIE
7. REGULACJE ZMIERZAJĄCE DO OCHRONY PRAW AUTORSKICH I POKREWNYCH
8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
9. POLITYKA PRYWATNOŚCI
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. DEFINICJE
Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1.1. ADMINISTRATOR SERWISU (ADMINISTRATOR) – Rafał Janus, prowadzący działalność gospodarczą pod swoim imieniem i nazwiskiem w Zabrzu (41-800) przy ul. Struga 51, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą nr NIP 6411472206, REGON 271443888, adres poczty elektronicznej: kontakt@manhu.pl, numer telefonu: (+48) 322767055 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).
1.2. AUDIOBOOK – nagranie dźwiękowe w formie zestawu plików cyfrowych, które może być przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
1.3. AUDYCJA – udostępniane w ramach Radia nagranie dźwiękowe w formie pliku cyfrowego, stanowiące fragment Audiobooka.
1.4. DANE OSOBOWE – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U.2002.101.926 ze zm.) dotyczące Usługobiorcy i Klienta, zgromadzone przez Administratora m.in. poprzez formularz rejestracyjny i formularz zamówienia Newslettera.
1.5. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
1.6. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca
ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza
zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
1.7. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze
zm.).
1.8. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie
Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.9. KONTO KLIENTA (KONTO, „MOJE KONTO”) – podstrona Serwisu Internetowego, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o Zamówieniach Klienta złożonych poprzez Sklep Internetowy oraz udostępniane są linki umożliwiające pobranie zakupionych Audiobooków.
1.10. RADIO – Usługa elektroniczna, którą Usługodawca świadczy poprzez Serwis Internetowy lub jego Widgety, polegająca na umożliwianiu wysłuchania Audycji.
1.11. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
1.12. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu.
1.13. SERWIS INTERNETOWY (SERWIS) – strony internetowe Administratora dostępne pod adresem www.manhu.pl, w tym www.radio.manhu.pl i www.radio.manhu.pl/mobile oraz www.audiobooki.manhu.pl i www.audiobooki.manhu.pl/mobile za pośrednictwem których Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
1.14. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – podstrony Serwisu Internetowego dostępne w ramach domeny www.audiobooki.manhu.pl za pośrednictwem których Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży Audiobooków lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
1.15. SPRZEDAWCA – Rafał Janus, prowadzący działalność gospodarczą po adresem: ul. Struga 51, 41-800 Zabrze, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6411472206, REGON 271443888, adres poczty elektronicznej: kontakt@manhu.pl, numer telefonu: (+48) 322767055 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).
1.16. STRONA – Klient, Sprzedawca lub Usługodawca.
1.17. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży (tu: umowa sprzedaży Audiobooka) w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.18. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za
pośrednictwem Serwisu Internetowego.
1.19. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej korzystający z Usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę.
1.20. USŁUGODAWCA – Rafał Janus, prowadzący działalność gospodarczą po adresem: ul. Struga 51, 41-800 Zabrze, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6411472206, REGON 271443888, adres poczty elektronicznej: kontakt@manhu.pl, numer telefonu: (+48) 322767055 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).
1.21. WIDGET – reprezentacja Serwisu Internetowego na stronach internetowych należących do innych usługodawców, poprzez którą Usługobiorca może korzystać z Usług określonych w niniejszym Regulaminie świadczonych przez Usługodawcę.
1.22. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Audiobooka i określające istotne jej warunki.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z Serwisu Internetowego oraz jego Widgetów.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje
warunki zawierania Umów sprzedaży w Serwisie Internetowym.
2.3. Serwis Internetowy prowadzony jest przez Administratora.
2.4. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
2.4. Usługi określone w niniejszym Regulaminie świadczy Usługodawca.
2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
2.5.1. Konto Klienta w Serwisie internetowym umożliwiające Klientowi dokonywanie zakupów, przechowywanie oraz pobieranie zakupionych Audiobooków.
2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym.
2.5.3. Newsletter umożliwiający Klientom otrzymywanie informacji dotyczących świadczonych przez Usługodawcę Usług elektronicznych, informacji handlowych związanych z ofertą Sklepu Internetowego, informacji o bieżącej działalności i ofercie Serwisu Internetowego.
2.5.4. Radio umożliwiające Klientowi wysłuchanie Audycji poprzez Serwis Internetowy lub jego Widgety.
2.6. Wymagania techniczne. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
2.6.1. Komputer lub urządzenie mobilne (tablet, smartfon) z dostępem do Internetu;
2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
2.6.3. Minimalna rozdzielczość monitora - dla stron klasycznych: 1024x768 pikseli, dla stron mobilnych: 320x480 pikseli.
2.6.4. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej, ewentualnie Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies.
2.7. Obowiązki Klienta:
2.7.1. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.7.2. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
2.7.2. Klient obowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2.8. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający
funkcjonowanie Serwisu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń
oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.
2.9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki
techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi
elektronicznej.
2.10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z
powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.


3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
3.1. W ramach Serwisu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
3.3.1. Konto Klienta:
3.3.1.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Serwisie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
3.3.1.2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta w formularzu rejestracyjnym
następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, hasło.
3.3.1.3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Serwisie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.
3.3.2. Interaktywny formularz:
3.3.2.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego
formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Serwisie internetowym zostaje zawarta w
momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodania Audiobooka do koszyka).
3.3.2.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Serwisie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
3.3.3. Newsletter:
3.3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na wysyłce poprzez e-mail Newslettera zostaje zawarta poprzez złożenie zamówienia, podaniu imienia oraz adresu e-mail i wybraniu co najmniej jednego wariantu Newslettera.
3.3.3.2. Klient w każdej chwili może zmienić dokonany wcześniej wybór wariantu Newslettera. Taka zmiana zostanie uwzględniona przy następnej wysyłce Newslettera.
3.3.3.3. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na wysyłce poprzez e-mail Newslettera jest zawierana na czas nieoznaczony. Klient ma prawo wypowiedzieć w każdej chwili Umową o świadczenie Usługi.
3.3.4. Radio:
3.3.4.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnianiu Audycji poprzez Radio zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z tejże Usługi.
3.3.4.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnianiu Audycji poprzez Radio jest zawierana na czas oznaczony i zostaje rozwiązana w chwili opuszczenia Serwisu.
3.4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
3.4.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas
nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn.
3.4.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas
nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w
szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi
mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym
co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem
stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–
dniowego okresu wypowiedzenia.
3.4.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony
przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie
trwania umowy.
3.4.4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi
elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.


4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Audiobookach podane na stronach internetowych
Serwisu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny,
stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4.2. Cena Audiobooka uwidoczniona na stronie Serwisu internetowego podana jest w złotych polskich i
zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.
4.3. Cena Audiobooka uwidoczniona na stronie Serwisu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Audiobooków po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Audiobooka za pomocą interaktywnego formularza należy: 4.4.1. wejść na stronę internetową Sklepu internetowego (audiobooki.manhu.pl lub audiobooki.manhu.pl/mobile), dokonać wyboru Audiobooka i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
4.4.2. w trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia
Zamówienia: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, sposób płatności.
4.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w
formularzu pola „Płacę”
4.6. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia
Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować
się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu
internetowego.
4.7 Do chwili pobrania Audiobooka Klient będący Konsumentem ma prawo w ciągu 10 dni od złożenia Zamówienia do odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z w art. 9 i art. 10 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

5. PŁATNOŚĆ
5.1. Sprzedawca przyjmuje płatności za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności elektronicznych.
5.2. Klient jest informowany o podmiocie realizującym płatności elektroniczne oraz dostępnych sposobach płatności po dodaniu Audiobooka do Koszyka.
5.3. Możliwe jest dokonanie płatności za pomocą przedpłaty poprzez zakupienie kodu, umożliwiającego pobranie dowolnego audiobooka. Przedpłaty takiej należy dokonać przed złożeniem Zamówienia.

6. DOSTAWA - POBIERANIE
6.1. Zakupione Audiobooki dostarczane są poprzez udostępnienie linka umożliwiającego pobranie Audiobooka. Link taki umieszczony zostaje na Koncie Klienta po opłaceniu Zamówienia.
6.2. Sklep Internetowy został stworzony tak, aby Klient mógł pobrać zakupiony Audiobook bezpośrednio po potwierdzeniu płatności przez operatora płatności elektronicznych. W przypadku, gdyby jednak dostawa nie została zrealizowana w ten sposób, Sprzedawca zobowiązuje się umożliwić pobranie zakupionego Audiobooka najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia dokonania płatności przez Klienta.
6.3. Dostawa Audiobooka w formie elektronicznej jest bezpłatna.

7. REGULACJE ZMIERZAJĄCE DO OCHRONY PRAW AUTORSKICH I POKREWNYCH
7.1 Prawa do wszystkich Audiobooków i Audycji są chronione. Korzystanie z Audycji poza zakresem Licencji Usługobiorcy lub z Audiobooków poza zakresem Licencji Klienta, które to Licencje zostały określone w niniejszym Regulaminie, jest zabronione.
7.2 Usługodawca oświadcza, że posiada stosowne prawa do dystrybucji Audiobooków bądź udostępniania Audycji, przysługujące mu na podstawie umów z właścicielami praw do Audiobooków lub Audycji i zawartych w nich utworów.
7.3 Licencja Usługobiorcy korzystającego z RADIA:
7.3.1. Licencja Usługobiorcy korzystającego z RADIA obejmuje bezpłatne odtwarzanie Audycji poprzez Serwis Internetowy, wersję mobilną Serwisu lub jego Widgety.
7.3.2. Licencja Usługobiorcy korzystającego z Radia nie obejmuje:
7.3.2.1. nagrywania lub kopiowania Audycji za pomocą jakiejkolwiek metody;
7.3.2.2. przesyłania nielegalnie skopiowanych Audycji lub udostępniania ich w jakikolwiek inny sposób.
7.4. Licencja Klienta na zakupione Audiobooki:
7.4.1. Licencja Klienta na zakupione Audiobooki obejmuje:
7.4.1.1 korzystanie z zakupionego Audiobooka w ramach dozwolonego użytku osobistego zgodnie z art. 23 Ustawy o ochronie praw autorskich i pokrewnych;
7.4.1.2 możliwość wielokrotnego pobierania zakupionego Audiobooka na nie więcej niż 4 urządzenia stacjonarne i 6 urządzeń mobilnych.
7.4.2. Licencja Klienta na zakupione Audiobooki nie obejmuje zwielokrotniania, publikowania, bezpłatnego bądź odpłatnego udostępniania bądź przekazywania wykraczającego poza zakres dozwolonego użytku osobistego.
7.5. Konto Klienta:
7.5.1. Konto Klienta jest niezbywalne.
7.5.2. Zabronione jest udostępnianie hasła do Konta Klienta osobom trzecim spoza kręgu osób objętych dozwolonym użytkiem.
7.6. Znak wodny (audio watermark)
7.6.1 Wszystkie Audycje znakowane są firmowym znakiem wodnym, który nie zakłóca odbioru Audycji, jednak w razie jej nielegalnego pobrania i udostępniania umożliwia identyfikację pochodzenia nagrania.
7.6.2 Wszystkie Audioboki dystrybuowane poprzez Sklep Internetowy oznaczane są transakcyjnym znakiem wodnym, który nie zakłóca odbioru Audiobooka, jednak w razie nielegalnego udostępniania Audiobooka umożliwia identyfikację Klienta.
7.6.3 Transakcyjny znak wodny nie zawiera żadnych danych Klienta a jedynie numer transakcji.
7.7 Serwis internetowy, w tym prezentowane w Serwisie treści i ich układ, elementy graficzne i logotypy są własnością Administratora bądź innych podmiotów współpracujących z Administratorem. Kopiowanie Serwisu lub jego elementów wymaga zgody Administratora.

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Audiobooka z Umową sprzedaży:
8.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem, a więc osobą fizyczną, który nabywa Audiobook w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Audiobooka z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
8.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Audiobooka z Umową sprzedaży można składać pisemnie na
adres MANHU Rafał Janus, ul. Struga 51, 41-800 Zabrze lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zapytaj@manhu.pl.
8.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub
w inny podany przez Klienta sposób.
8.1.4. Jako, że oferowane przez Sprzedawcę Audiobooki stanowią nagrania audialne, które po nabyciu są automatycznie zapisywane na urządzeniach Klienta w takich sposób, że odesłanie ich nie pozbawia Klienta do nich dostępu, Klientowi po pobraniu pliku nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży towaru w ciągu 10 dni od daty wydania tegoż towaru, o którym mowa w art. 9 i art. 10 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).
8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej
8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych można zgłaszać pisemnie na
Adres: MANHU Rafał Janus, ul. Struga 51, 41-800 Zabrze lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zapytaj@manhu.pl
8.2.2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 2 miesięcy licząc
od dnia, w którym zauważył nieprawidłowości w świadczeniu Usługi elektronicznej.
8.2.3. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz
danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
8.2.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni.
8.2.5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w
zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

9. POLITYKA PRYWATNOŚCI
9.1. Administrator przetwarza Dane Osobowe Usługobiorców zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) i jest administratorem zbioru Danych Osobowych
Użytkowników, w rozumieniu tej ustawy.
9.2. Podanie danych opisanych w pkt. 3.3.1.2., 3.3.3.1. oraz 4.4.2., jest dobrowolne, jednak bez ich udostępnienia Administratorowi Serwisu, niemożliwe będzie świadczenie niektórych Usług i zawarcie Umowy Sprzedaży.
9.3. Dane Osobowe, o których mowa w pkt. 9.2, przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji Usług określonych w niniejszym Regulaminie, a także dla celów marketingowych, jeśli Usługobiorca wyrazi na to odrębną zgodę.
9.4. Dane Osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba że Usługobiorca wyrazi na to odrębną zgodę.
9.5. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) Użytkownik
ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,
czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one
niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa
albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo
wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
9.6. Usługobiorca ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu
rejestracyjnym korzystając z Usługi Moje Konto .
9.7. Zgodnie z art. 18 ust. 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Administrator może przetwarzać dane eksploatacyjne Użytkowników (czyli dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie), tj.:
9.7.1. oznaczenia identyfikujące Usługobiorcy nadane na podstawie przekazanych przez niego danych;
9.7.2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;
9.7.3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
9.7.4. informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcy z usług świadczonych drogą elektroniczną.
9.8. Administrator udziela informacji o danych przekazanych przez Użytkownika oraz o danych, o których mowa w pkt. 9.7, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
9.9. W wypadku powzięcia przez Administratora informacji o korzystania przez Usługobiorcę z Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy, zachowując dla celów dowodowych pozyskane informacje.

9.10. 1. Administrator poprzez przeglądarkę sieci Web umieszcza na komputerze Usługobiorcy bądź Klienta pliki „cookie”, czyli krótkie pliki tekstowe. Pliki te nie umożliwiają identyfikacji Klienta bądź Usługobiorcy a jedynie identyfikację systemu komputerowego.
9.10.2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
9.10.2.1. dostosowania zawartości Serwisu Internetowego do preferencji użytkownika;
9.10.2.2. tworzenia statystyk w celu optymalizacji sposobu korzystania z Serwisu;
9.10.2.3. zachowywania informacji o logowaniu i uwierzytelnianiu, tak by Usługobiorca nie musiał ponownie wpisywać loginu i hasła po każdym przeładowaniu postrony Serwisu.
9.10.3. Usługobiorca może zmodyfikować ustawienia przeglądarki, tak by uniemożliwić pobieranie plików „cookie”. Niedokonanie przez Usługobiorcę zmiany ustawień przeglądarki w tym zakresie oznacza, że pliki „cookies” będą zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym Administrator będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
9.10.4. Zablokowanie pobierania plików „cookies” przez Usługobiorcę, może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych Usług w ramach Serwisu, zwłaszcza wymagających logowania.
9.10.5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Usługobiorcy, mogą być wykorzystywane przez dostawców aplikacji multimedialnych.


10. POSTANOWIENIE KOŃCOWE.
10.1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim.
10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
przez Audiobook niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27
lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
9.2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie
przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe
w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a
przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w
którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką
działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w
zakres tej działalności.
9.3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn dotyczących prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz realizowania Usług i Zamówień zgodnie z oczekiwaniami Klientów i Usługobiorców. Jednocześnie Administrator oświadcza, że:
9.3.1. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów i Usługobiorców jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient bądź Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Klient bądź Usługobiorca nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni.
9.3.2. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw lub świadczeń nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych.
9.3.3. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek
nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.
9.3.4. Poprzednie wersje Regulaminu będą dostępne poprzez odsyłacze umieszczone na stronie internetowej, określonej w punkcie 9.4.
9.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza
zamieszczonego na stronie głównej Serwisu internetowego w dziale ZASADY bądź stronie głównej Sklepu Internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Aktualny Regulamin Serwisu internetowego jest dostępny pod adresem: http://audiobooki.manhu.pl/pl/i/Regulamin/2 oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
9.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i
umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na
stronach wskazanych w pkt. 9.4.
9.6. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie
Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy
Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane
sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.
9.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2013 r.

Sklep internetowy Shoper.pl